प्रहरीको ज्याकेट खरिद प्रकरण–बन्यो छानविन उपसमिति

काठमाडौं–जेठ १६ । संसद मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रहरीको ज्याकेट खरिदमा भएको अनियमितता बारे छानविन गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेको छ ।

l;+xb/af/df z'qmaf/ a;]sf] n]vf ;ldltsf] a}7sdf 5nkmn ub}{ ;f+;bx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रहरीले ज्याकेट खरिद गरेको सबै विवरण प्राप्त भइसकेको बारे सदस्यलाई जानकारी गराउँदै थप अध्ययान अनुसन्धानका लागि ७ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै बैठकले एनसेलको सेयर बिक्रिपछिको लाभकर उठाउन सरकार उदासिन बनेको तर्फ सचेत गराउँदै तत्काल आवश्यक कदम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलीभिजनमा भएको अनियमिताका विषयमा महाप्रवन्धक सहितका सरोकारवालाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर थप जानकारी लिने निर्णय गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया