कक्षा ११ को परिक्षा सुरु, ६९ हजार परीक्षार्थी सहभागी

ljgfzsf/L e"sDksf sf/0f Ps dlxgfkl5 ;~rfngdf cfPsf] sIff !@ sf] klxnf] lbgsf] k/LIff lbFb} 5fqf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं–जेठ २ ।  आइतबारदेखि देशभर कक्षा ११ को परीक्षा सुरु भएको छ । परीक्षामा तीन लाख ६९ हजार ४२६ परीक्षार्थी सहभागी रहने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले जनाएको छ ।

१२ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा ९२१ केन्द्राध्यक्ष, दुई हजार ५१२ सहायक केन्द्राध्यक्ष, एक हजार ९२१ पर्यवेक्षक, १३ हजार ४३० जना निरीक्षक, एक हजार ६४१ जना कर्मचारी, दुई हजार ४७६ जना कार्यालय सहयोगी, ११ हजार ५२ जना सुरक्षाकर्मी गरी ३३ हजार ९५३ जना परिचालन गरिएका छन् ।

वैशाख २० बाट सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षा शनिबार सकिएपछि आइतबारबाट ११ को परीक्षा सुरु भएको हो । कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख ४६ हजार ४२७ जना परीक्षार्थी सहभागी भएको बताइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया