काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणमा अझै तीन बर्ष लाग्ने

काठमाडौं चैत–१७ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको महत्वपूर्ण तथा पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण पुरा गर्न तीन वर्ष लाग्ने बताएको छ ।dfOtL3/–aa/dxn ;8sv08sf] 7"nf] leQfdf e"sDksfsf/0f eTs]sf] sfi7d08ksf] lrq agfpFb} . @) lkm6 prfO / ^$ lkm6 nDafOsf] pQm lrq agfpg sl/a ^) hgf snfsf/n] of]ubfg ub}{5g . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं महानरपालिकाले छिटो गतिमा काम गर्दा समेत पुनःनिर्माण पुरा गर्न तीन वर्ष लाग्ने जनकारि दिएको हो ।पर्यटकीय महत्वको सम्पदा समेत मानिने काष्ठमण्डप बनाउन झण्डै २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान महानरपालिकाको छ । लागतबारे पुरातत्व विभागले महानगरपालिकालाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन ।

आधिकारिक नक्साको डिजाइन प्राप्त हुनासाथ पुनर्निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिने महानरपालिकाकाले जनाएको छ । पुरातत्व विभागले बिहिबार दिउँसो तीन बजे बसन्तपुरस्थित काष्ठमण्डप पुनःनिर्र्माण नक्सा बारेको आधिकारिक ‘ड्रोइङ र डिजाइन’ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया